แรงไม่หยุด ราคาทีดินแนวรถไฟฟ้า พุ่ง 300%

ศูนย์ช็อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของดัชนีของราคาที่ดินเปล่ก่อนการพัฒนาในกรุงเทพ-ปริมณฑล แม้ว่ามีการ แพรระบาดของโตวิด-19 อยู่ก็ตาม ราคาที่ดินเปล่าก็ยังมิการเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งน่จะเป็นผลจากความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่ใกล้จะแล้วเสร็จในปี2565 โดยไตรมาสนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในบริเรณที่เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว บริเวณที่เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านเป็น หลัก และบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้ที่อยู่ระหว่างการก่อส่ร้าง พบว่า อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด มีดังนี้

อันดับ 1 BTร สายสุขุมวิท เป็นโดรงการที่เปิดให้บริการแล้ว มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของบิก่อน หากเปยบเทียบย้อนหลัง 10 ปี ราคาที่ดินในบริเรณเส้นทางรถฟฟ้าสายนี้ เพิ่มขึ้นมากถึง305.89 % หรือเฉลี่ยปิละประมาณ 30.6%

อันดับ 2 BTS สายสิส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มินบุ) ราคาที่ดินในบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ เพิ่มขึ้นมากถึง 825 6 % หรือเฉลี่ยปิละประมาณ

อันดับ 3 BTS สายสีเหลือง (ลาดพราว-สำโรง มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 2.7 % ราคาที่ดินที่รถไฟฟ้าผ่านในเขตบางพลีและเมืองสมุทรปราการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก หากเปรียบเทิยบย้อนหลังง ปี พบว่ ราคาที่ดินในบริเรณเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เพิ่มขึ้นมากถึง 273.7% หรือเฉลี่ยบิละประมาณ 27.4%

อันดับ 4 Airpont Link ราคาที่ดินที่รถไฟฟ้ผ่านในเชตดินแดง วังทองหลาง สวนหลวง และห้วยขวาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก หากเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ราคาที่ดินในบริเวณส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ เพิ่มขึ้นมากถึง 290.2%. หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 29%

อันดับ 5 ได้แก่ MRT เป็นโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว และสายสีแดงเข้ม (บางชื่อ-หัวลำโพง เป็นโครงการที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต โดpทั้ง 2 โดรงการ มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 0.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของบิก่อน พบว่า ราคาที่ดินที่รถไฟฟ้าผ่านในเขตบางชื่อ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี พบว่า ราคาที่ดินในบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้นมากถึง 343.9% หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 34.4 % ราคาที่ดินในบริเวณเนวทางรถไฟฟ้าสายสิแดงเข้ม (บางชื่อ-หัวลำโพง) เพิ่มขึ้นมากถึง 3. 37% หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 33.7%

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ