ชี้ขัดเก็บภาษีที่ดินอัตราพาณิชย์ หลังผ่อนปรน2 ปี

จากที่กระทรวงการคลังยืนยัน เรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2565 เต็ม 100% หลังจากรัฐบาลมีมาตรการลดหย่อนภาระภาษีที่ดิน90% เป็นเวลา2 ปี (ปี 2563-2564) ในช่วงโควิดระบาดสูงสุด โดยที่ผ่านอสังหาฯ ได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการหลายด้าน ทั้งการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง รวมทั้งคลายล็อกมาตรการ LTV

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส์ร้ง ใน 2565 หากผู้ประกอบการมีสต็อกที่อยู่อาศัยในมือ ยังระบายออกไม่หมด หากเลยกำหนด3 ปี นับจากได้รับอนุญาต กทม.พิจารณาว่าผู้ประกอบการต้องเสียภาษีอัตราอื่น หรือพาณิชย์ มูลค่า 50 ล้นบาท 0.3% ในกรณีนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนทั่วไปซื้อห้องชุด เช่น 10 ห้อง แต่ยังขายไม่ได้ ทรัพย์สินในส่วนนี้ กทม.พิจารณาให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 0.02% เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการที่พัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์

สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการระหว่างนี้ จะได้รับลดหย่อนภาษี 0% และเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย แต่หากพ้นระยะ 3ปี ที่อยู่อาศัยที่เหลือจะอยู่ในข่ายพาณิชย์ทันที

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ